Strona bierna. Voce passiva.

Włoski strona bierna - Voce passiva.

 

Strona bierna w języku włoskim składa się z czasownika essere –byą, odmienionego w odpowiednim czasie oraz z participio passato, np.

 

 Leggo un libro.   Un libro e letto da me.
 Czytam ksiązkę.  Książka jest czytana przeze mnie.
 
 Poeta scrive la poesia.  La poesia e scritta dal poeta.
 Poeta pisze poezję.  Poezja jest piana przez poetę.

 

Czasownik essere w zadniu w stronie biernej powinien byą w takim czasie jak czasownik zdania w stronie czynnej, np.

 

W czasie przeszłym: 

 

 Manfredo ha visto questo film.  Manfredo oglądał ten film. 
 voce attiva  (strona czynna) w czasie passtao prossimo
 
 Questo film e stato guardato da Manfredo.  Ten film był oglądany przez Manfredo.
 voce passiva (strona bierna) – essere w czasie passato prossimo

 

W czasie teraźniejszym:

 

 I vestiti sono lavati da me.  Ubrania są prane przeze mnie. 
 Strona bierna w czasie teraźniejszym

 

W czasie przyszłym:

 

 La lezione sara finta fra 10 minuti.   Lekcja skończy się za 10 minut. 
 Strona bierna w czasie przyszłym – futuro semplice.