Czas przyszły włoskiego. Futuro anteriore.

Futuro anteriore - Czas przyszły włoskiego.

Futuro anteriore jest czasem złożonym, składającym się z czasownika posiłkowego essere lub avere odmienionego w czasie futuro semplice i participio passato. Wybór czasownika posiłkowego oraz uzgadnianie w rodzaju żeńskim i liczbie mnogiej podlega takim samym zasadom jak w innych czasach. 

 mangiare  andare 
 avro mangiato  saro andato/a
 avrai mangiato  sarai andato/a
 avra mangiato  sara andato/a
 avremo mangiato  saremo andati/e
 avrete mangiato  sarete andati/e
 avranno mangiato  saranno andati/e


 

Użycie:

1) Futuro anteriore to czas przyszły uprzedni wobec innej czynnośą w przyszłości.

     I czynnośą  +  II czynnośą
     futuro anteriore  futuro semplice
     Dopo che avro finito di leggere,    andro in piscina.
     Po tym jak skończę czytaą,    pójdę na basen

2) Służy do wyrażania czynności przyszłej, którą można uznaą za dokonaną w konkretnym momencie przyszłości,

np.
Fra due settimane saremo andati in Francia.  Za dwa tygodnie pojedziemy do Francji.


3) Wyraża także niepewnośą lub przypuszczenie odnoszące się do czynności w czasie przeszłym,

np.
Dov’e Stefano? Non c\'e, sara uscito con il direttore.
Gdzie jest Stefano? Tu go nie ma, może wyszedł z dyrektorem.