Niemiecki, zaimek osobowy, zaimek zwrotny, dzierżawczy, nieokreślony, pytający

ZAIMEKDAS PRONOMEN


1. Zaimek osobowyPersonalpronomen

W odmianie podana jest również wyjątkowo rzadko używany 2 przypadek tego zaimka.

1.  

ich  

 du

 er  

 sie

 es  

 wir

 ihr  

 sie

 Sie

2.

 meiner  

 deinr  

 seinr  

 ihrer  

 seiner  

 unser  

 euer  

 ihrer

 Ihrer

3.

 mir  

 dir  

 ihm  

 ihr  

 ihm  

 uns  

 euch  

 ihnen  

 Ihnen

4.

 mich

 dich  

 ihn  

 sie  

 es  

 uns  

 euch  

 sie  

 Sie


Np. Ich gebe ihr das Heft und sie gibt mir das Lineal (Ja daję jej zeszyt a ona daje mi linijkę)

2. Zaimek zwrotnyReflexivpronomen

 

                  l.pojedyńcza                                            l.mnoga
ich interessiere mich (interesuję się)           wir interessieren uns (interesujemy się)
du interessierst dich (interesujesz się)         ihr interessiert euch (interesujecie się)
er, sie, es interessiert sich (interesuje się)    sie, Sie interessieren sich (interesują się)

 

Zaimek zwrotny „sich“ występuje w j. niemieckim tylko w 3 i 4 przypadku dla 3 osoby liczby poj. i mnogiej. Pozostałe formy zastępuje się odpowiednimi formami zaimka osobowego.

 

dla 3 przypadku – mir, dir, uns, euch
dla 4 przypadku – mich, dich, uns, euch
Np. Er wäscht sich –On myje się – 4 przypadek
Er wäscht sich die Hände. – On myje sobie ręce – 3 przypadek

3. Zaimek dzierżawczyPossessivpronomen

 

W jęz. niemieckim każda osoba w obu liczbach ma odpowiedni zaimek dzierżawczy. Zaimek dzierżawczy stoi przed rzeczownikiem zamiast rodzajnika i odmienia się w związku z tym w l.poj. jak rodzajnik nieokreślony, a w l. mn. jak rodzajnik określony.

 

Odmiana zaimka dzierżawczego:

 

r.męski

 

1.

mein  

 dein  

 sein  

 ihr  

 unser

 euer  

 ihr

(Bruder)

 

2.

meines  

 deines  

 seines  

 ihres  

 unseres  

eueres  

 ihres

(Bruders)

 

3.

meinem  

 deinem

seinem

ihrem  

 unserem 

eurem  

 ihrem

(Bruder)

 

4.

meinen  

 deinen

 seinen  

 ihren  

 unseren  

euren  

 ihren

(Bruder)

 

r.żeński

 

1.

meine  

 deine  

 seine  

 ihre  

 unsere  

eure  

 ihre

(Frau)

 

2.

meiner  

 deiner  

 seiner  

 ihrer  

 unserer  

eurer  

 ihrer

(Frau)

 

3.

meiner

 deiner

 seiner  

 ihrer  

 unserer  

eurer  

 ihrer

(Frau)

 

4.

meine  

 deine  

 seine  

 ihre  

 unsere  

eure  

 ihre

(Frau)

 

r.nijaki

 

1.

mein  

 dein  

 sein  

ihr  

 unser  

euer  

 ihr

(Kind)

 

2.

meines  

 deines  

 seines  

 ihres  

 unseres   

eueres  

 ihres

(Kindes)

 

3.

meinem  

 deinem  

 seinem  

 ihrem  

 unserem  

eurem  

 ihrem

(Kind)

 

4.

mein  

 dein  

 sein  

 ihr  

 unser  

euer  

 ihr

(Kind)

 

l.mnoga

 

1.

meine  

 deine  

 seine  

 ihre  

 unsere  

euere 

ihre

Brüder,

Mütter,

Kinder

2.

meiner  

 deiner  

 seiner  

 ihrer  

 unserer   

euerer 

ihrer

Brüder,

Mütter,

Kinder

3.

meinen  

 deinen  

 seinen  

 ihren  

 unseren  

eueren 

ihren

Brüder,

Mütter,

Kinder

4.

meine  

 deine  

 seine  

 ihre  

 unsere  

euere    

ihre

Brüder,

Mütter,

Kinder

 

 
4. Zaimki odmieniające się jak rodzajnik określony

 

- zaimki wskazujące: der, die, das, dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes, solcher, solche, solches
- zaimki pytające: welcher, welche, welches
- zaimki nieokreślone: mancher, manche, manches, jeder, jede, jedes, alle.

5. Zaimek nieokreślonydas unbestimmte Pronomen: man, nichts, etwas

 

„man“ występuje w stopnie czynnej (w biernej zastępowany jest zaimkiem „es“). łączy się tylko z 3 os. l. poj. czasownika. Np. Hier parkt man nich – Tu się nie parkuje.
„nichts” – Ich kann nichts hören – Nie mogę nic usłyszeć.
„etwas” – Ich muss etwas kaufen - Muszę coś kupią.

6. Zaimek pytający - Interrogativpronomen

 

Zaimki te odmieniają sie tylko w l. poj. Zaimek „was” nie ma 2 przypadku.

 

1.wer? was?
2. wessen?
3. wem?
4. wen? was?

 

Przy pomocy zaimka „wer“ pytamy o osoby. Przy pomocy zaimka „was” pytamy o przedmioty bez względu na rodzaj i liczbę. Np. Wer ist bei euch? (Kto jest u was?), Was sehen wir hier? (Co tu widzimy?)

 

W miejsce 3 przypadku od zaimka „was“ tworzymy pytania przy pomocy zaimków przysłówkowych (dodając do odpowiednich przyimków przedrostek „wo-„ jeśli przyimek zaczyna się spółgłoską lub „wor-„ jeśli przyimek zaczyna się samogłoską.

 

Ich fahre mit dem Auto. (Jadę samochodem). Womit fährst du? (Czym jedziesz?)
Dieser Schrank ist aus Holz. (Ta szafa jest z drewna). Woraus ist dieser Schrank? (Z czego jest ta szafa?)