Stopniowanie rzeczowników francuski, stopniowanie po francusku.

Stopiowanie rzeczowników języka francuskiego. 

Stopień równy :

autant de ………. (que)        (tyle samo ......... co/ile, jednakowo)

Ils ont autant de problemes que tout le monde.  Oni mają tyle samo problemów co wszyscy.

Il y a autant de fenetres que de portes dans cette salle.   W tej sali jest tyle samo okien co drzwi.


Stopień wyższy :

Plus de ..................(que)        (więcej…..... niż)

Il y plus de femmes que d’hommes dans la salle.  Jest więcej kobiet niż mężczyzn na sali.

Il passe plus de temps avec ses enfants qu’avant.  On spędza więcej czasu ze swoimi dzieąmi, niż dawniej.

Moins ...................... que        (mniej…..... niż)

Nous avons moins de disques que de livres.   Mamy mniej płyt niż książek.

J’ai moins de patience que toi.   Mam mniej cierpliwości, niż ty.

Stopień najwyższy :

Le plus  de .............. (de)        (najwięcej............z)

Robert a le plus de travail de tous.   Robert ma najwięcej pracy ze wszystkich.

On a trouvé le plus de champignons.  Znaleźliśmy najwięcej grzybów.

Le moins................... (de)    (najmniej............z)

Finalement, c’ést lui qui a le moins de chance.   W końcu to on ma najmniej szczęścia.