Stopniowanie przymiotników i przysłówków w języku francuskim, francuski stopniowanie.

Stopniowanie przymiotników i przysłówków w języku francuskim

 

Stopniowanie
Przymiotniki i przysłówki :

Stopień równy :

 

aussi .............. (que)     (równie......... jak)

 

Pierre est aussi inteligent que Paul.  Piotr jest równie inteligentny jak Paweł.

 

Ce chien peut courrir aussi vite que le cheval.  Ten pies może biec równie szybko jak koń.

 

 

 

Stopień wyższy :

 

Plus ............. (que)    (bardziej…..... niż)

 

La porte est plus grande que la fenetre.  Drzwi są większe niż okno.

 

Cette voiture est plus pratique que celle-la.  Ten samochód jest praktyczniejszy niż tamten.

 

Moins .............(que)     (mniej............ niż)

 

Ce dessin est moins original. Ten rysunek jest mniej oryginalny.

 

Tu peux aller moins vite, s’il te plaît ?   Możesz iśą wolniej, proszę?

 

Wyjątki :

 

bon – meilleur - dobry - lepszy
bien – mieux – dobrze - lepiej

 

Stopień najwyższy :

 

Le plus  .................. (de)        (najbardziej............z)

 

Je trouve ce film le plus interessant.  Uważam, że ten film jest najbardziej interesujący.

 

Il court le plus lentement de toute la classe.  On biega najwolniej z całej klasy.

 

Le moins................... (de)    (najmniej ............z)

 

Cette piece étais la moins passionante. Ta sztuka była najmniej pasjonująca.