Past Continuous, czas przeszły niedokonany, czas past continuous

Past Continuous - czas przeszły niedokonany

użycie:

-) dla czynności ciągłej przerwanej przez inną czynność w przeszłości, czynność dłuższa jest w czasie Past continuous, a krótsza w Past Simple
-) dla dwóch lub więcej czynności trwających równocześnie
-) używamy w opowiadaniach, aby przybliżyć okoliczności wydarzenia

zdanie twierdzące:

podmiot ( subject ) + czasownik \"to be\" w czasie przeszłym ( was lub were ) + czasownik ( verb ) z końcówką -ing

przykłady:

I was taking a shower at 9:00 yesterday.
He was listening to the radio all day yesterday.
She was ironing clothes all yesterday afternoon.

zdanie pytające:

- pytanie ogólne
 
czasownik \"to be\" w czasie przeszłym ( was lub were ) + podmiot ( subject ) + czasownik ( verb ) z końcówką -ing

Were you speaking to anybody at lunch?

- pytanie szczegółowe

zaimek pytający ( what, where, etc. ) + czasownik \"to be\" w czasie przeszłym ( was lub were ) + podmiot ( subject ) + czasownik ( verb ) z końcówką -ing

What were you doing at this time last Sunday?
What was he studying last year?

zdanie przeczące

podmiot ( subject ) + zanegowany czasownik \"to be\" w czasie przeszłym ( was lub were + not = wasn ) + czasownik ( verb ) z końcówką -ing

I wasn\'t speaking to anybody at lunch time.
He wasn\'t reading a book when I entered the room.