Czas present continuous, czas teraźniejszy ciągły

Czas Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły

użycie:

-) gdy mówimy o czynnościach i zdarzeniach odbywających się w bieżącej chwili, dziejących sie teraz, ale nie koniecznie w trakcie mówienia o nich;
-) lub o indywidualnych planach na najbliższą przyszłośą

budowa:

zdanie twierdące:

PODMIOT(SUBJECT) + CZASOWNIK \"TO BE\" w odpowiedniej formie w czasie teraźniejszym (am, is, are) + CZASOWNIK(VERB) Z KOŃCÓWKĄ \"-ING\"

przykłady:   

I am watching TV.
You are makingtoo much noise.
He is paintinga picture.
We are meeting with friends at 9 p.m.

zdanie pytające:

A) ogólne:

tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami czasownik \"to be\" z podmiotem:

CZASOWNIK \"TO BE\"w odpowiedniej formie w czasie teraźniejszym (AM, ARE, IS) + PODMIOT (SUBJECT) + CZASOWNIK (VERB)  Z KOŃCÓWKĄ \"ING\"

przykłady:    

Are you watching TV now?
Is he painting a picture?
Are we meeting with friends at 9 p.m.?

B) szczegółowe:

ZAIMEK PYTAJÄ?CY (WHAT, WHERE, ETC.) + CZASOWNIK \"TO BE\" W ODPOWIEDNIEJ FORMIE CZASU TERAŹNIEJSZEGO (AM, ARE, IS) + PODMIOT(SUBJECT) + CZASOWNIK(VERB) Z KOŃCÓWKĄ \"ING\"

przykłady:

What are you doing now?
Where is he going?
What time are we meeting him tomorrow?

zdanie przeczące:

PODMIOT (SUBJECT) + CZASOWNIK \"TO BE\" W ODPOWIEDNIEJ FORMIE CZASU TERAŹNIEJSZEGO (AM, ARE, IS) + NOT + CZASOWNIK (VERB) Z KOŃCÓWKĄ \"ING\"

powszechnie stosowane skróty:

is + not = isn\'t

are + not = aren\'t

I am +not = I\'m not

przykłady:

Susan isn\'t studying now.
I\'m not working now.
The Browns aren\'t listening to the music at the moment.
We aren\'t speaking on the phone at the moment.