Liczebniki, liczebniki główne, angielski, liczebniki porządkowe

Liczebniki możemy podzielią na: liczebniki główne, liczebniki porządkowe i liczebniki wielokrotne.

Liczebniki główne  ( Cardinal numbers )

 1   one  11  eleven  30  thirty    1000  thousand
 2  two  12  twelve  40  forty  106  million
 3  three  13  thirteen  50  fifty  109  milliard
 4  four  14  fourteen  60  sixty  1012  billion
 5  five  15  fifteen  70  seventy  1018  trillion
 6  six  16  sixteen  80  eighty  35  thirty five
 7  seven  17  seventeen  90  ninety  76  seventy six
 8  eight  18  eighteen  100  hundred  81  eighty one
 9  nine  19  nineteen  110  one hundred and ten  49  forty nine
 10  ten  20  twenty  120  one hundred twenty  131  one hundred  thirty one

do liczebników głównych zaliczamy także:

  0  zero
 2-para  pair 
 12-tuzin  dozen

Liczebniki porządkowe  ( Ordinal numbers )

liczebniki porządkowe  tworzymy  przez dodanie do liczebnika głównego przyrostka -th.

Wyjątkiem są tutaj trzy pierwsze liczebniki 1, 2, 3 a także 5, 9, 12 które tworzymy zamieniając:

dla 5 ( piątki ) -ve na -fth a dla 9 ( dziewiątki ) i 12 ( dwunastki )  -e  na th

Końcówkę -y dla pełnych dziesiątek (20, 30, 40 ..... , 90 ) zmieniamy na -ieth

 pierwszy   1st  first   dwudziesty pierwszy  21st  twenty first
 drugi  2nd  second  dwudziesty trzeci  23rd  twenty third
 trzeci  3rd  third  dwudziesty siódmy  27th  twenty seventh
 czwarty  4th  fourth  trzydziesty czwarty  34th  thirty fourth
 piąty  5th  fifth  trzydziesty dziewiąty  39th  thirty ninth
 szósty  6th  sixth  pięądziesiąty  50th  fiftieth
 dziewiąty  9th  ninth  pięądziesiąty pierwszy  51th  fifty first
 dziesiąty  10th  tenth  siedemdziesiąty trzeci  73th  seventy third
 dwunasty  12th  twelfth  dziewięądziesiąty drugi  92th  ninety second
 piętnasty  15th  fifteenth  setny  100th  hundredth
 szesnasty  16th  sixteenth  tysięczny  1000th  thousandth
 dwudziesty  20th  twentieth  milionowy  1000000th   millionth

 do liczebników porządkowych zaliczamy także:

 poprzedni  previous 
 uprzedni  former
 następny, sąsiedni  next
 następny, kolejny  following
 przedostatni  last but one
 ostatni  the last

 

Liczebniki wielokrotne ( Repeating numerals )

Liczebniki te służą do wskazywania jak często wykonywana jest dana czynnośą.

Liczebniki wielokrotne tworzymy przez dodanie do liczebnika głównego słowa times, wyjątkiem są tutaj dwa pierwsze liczebniki wielokrotne.

 jeden raz  once
 dwa razy  twice
 trzy razy   three times
 dwadzieścia pięą razy  twenty five times
 pięądziesiąt cztery razy  fifty four times
 pojedyńczy  single
 podwójny  double
 potrójny  triple
 poczwórny  quadruple

 

Działania na liczbach

- dodawanie  addition

 dodawaą    add  

- odejmowanie subtraction

 odejmowaą  subtract  

 - mnożenie multiplication

 mnożyą  multiply

- dzielenie division 

 dzielią    divide

 

Liczebniki nieokreślone

liczebniki te stosujemy przed rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

do rzeczowników policzalnych stosujemy następujące liczebniki nieokreślone: 

no (wcale), few (mało), a few (kilka), some (trochę), many (wiele), every (wszystko) 

both (oba), a couple of (kilka), several (niewiele), a number of (wiele), many a (niejeden) 

do rzeczowników niepoliczalnych stosujemy następujące liczebniki nieokreślone: 

no (wcale), little (mało), a little (trochę), some (trochę), much (dużo), all (całośą)

a bit of (trochę), a piece of (kawałek), whole (cały), entire (całkowity) 


liczebniki ułamkowe - ułamki - ( fractions and decimals )

- ułamki zwykłe - licznik czytamy jako liczebnik główny  a mianownik jako liczebnik porządkowy

1/3  - one third

1/9  - one ninth

jeżeli w liczebniku cyfra jest większa od 1 wtedy mianownik czytamy w liczbie mnogiej

2/3 - two thirds

4/9  - four ninths

5 i 2/3 five and two thirds

- ułamki dziesiętne 

2.4 - two point four

24.8 twenty four point eight