Okresy warunkowe języka angielskiego, conditionals, 1 i 2 okres warunkowy

Okresy warunkowe ( conditionals )

Zdania w okresach warunkowych składają sią ze zdania nadrzędnego i podrzędnego. Zdania łączymy spójnikami if, when, unless.
Zdanie nadrzędne mówi o konsekwencjach wynikających ze spełnienia warunku wyrażonego w zdaniu podrzędnym.

Wyróżniamy następujące typy okresu warunkowego:
1. zerowy
2. pierwszy
3. drugi
4. trzeci
5. typ mieszany


Typ 0

Typ zerowego warunkowy ( Type 0 Conditional ) używamy gdy:

-) chcemy wyrazią ogónie obowiązujące prawdy
-) powtarzające sie czynności
-) sytuacje które są zawsze prawdziwe

 Zdanie podrzędne
   Zdanie nadrzędne
 If/When + Simple Present  Present Simple
   Czasownik modalny
   lub   
 Present Simple    If/When + Present Simple
 Czasownik modalny  
Typ I

Typ pierwszy warunkowy ( Type 1 Conditional ) używamy gdy:

Mówimy o sytuacjach prawdopodobnych, realnych w teraźniejszości lub przyszłości.
Zdania warunkowe I typu używane są w opisach sytuacji z dnia codziennego.
Sytuacja określona w zdaniu nadrzędnym będzie miała miejsce, jeżeli zostanie spełniony warunek określony w zdaniu podrzędnym

 Zdanie podrzędne
 Zdanie nadrzędne
 If/When/Unless Simple Present
 Future Simple
   Czasownik modalny
 
 If I get up early  I will catch the early bus.
 If I get up early  I can catch the early bus. 
 If I go to London  I will visit Trafalgar Square.
 If you help me  we will lift this table together.


kolejnośą zdań może byą zmieniona, bez wpływu na znaczenie
tzn. najpierw Future Simple a potem if/when/unless simple present jak tak to tu tez

 Zdanie podrzędne  Zdanie nadrzędne
 Future Simple  If/When/Unless Simple Present
 Czasownik modalny  
 
 I will catch the early bus
 if I get up early.
 Tom will go to the cinema 
 if he does his homework in the morning


Wskazówka:
możemy stosowaą spójnik unless:

-) unless - chyba że
-) unless = if + not  - jeśli nie

w tej sytuacji tworzymy zdanie przeczące  i dlatego nie stosujemy juz przeczenia w zdaniu podrzędnym

przykład:

I will go for a walk unless it rains.
He will get there on time unless his car breaks down.
They will give the party unless they leave for holidays.


Typ II

Typ drugi warunkowy ( Type 2 Conditional ) używamy gdy:

Mówimy o nierealnych lub mało prawdopodobnych sytuacjach w czasie teraźniejszym lub przyszłym

tabelka

Zdanie podrzędne        Zdanie nadrzędne

If/When/Unless Past Simple    could + czasownik w formie bezokolicznika
    
If I went to London I could visit my friends.
If he bought a car he could make trips to the countryside.


If/When/Unless Past Simple    would + czasownik w formie bezokolicznika

If they spent more time on reading books they would be much more intelligent.
If I had a palace I would live like a king.


If/When/Unless Past Simple    might + czasownik w formie bezokolicznika

If he was at home more often his wife might be happier.
If we drank before driving we might be arrested.


Zwroty charakterystyczne w II trybie warunkowym:
if I were in your
if I were you

If I were you I wouldn’t buy such an expensive car.
If I were you I wouldn’t choose to study medicine.
If I were you I would apologise to John.


ZDANIE NADRZÄ?DNE MO??E WYSTÄ?POWAÄ? PRZED ZDANIEM PODRZÄ?DNYM


TYP III

Typ trzeci warunkowy ( Type 3 Conditional ) używamy gdy:

Mówimy o przeszłości \"co by było gdyby\" na temat tego, w jaki sposób zmieniłaby się dana sytuacja w przeszłości, gdyby wtedy został spełniony określony warunek,
często wyrażając żal lub krytykę


Zdanie podrzędne        Zdanie nadrzędne

IF + Past Perfect        could have + Czasownik w formie Past Participle (w 3 formie)

If Betty had worked harder last June she could have passed her exam.
If I had had this money 3 months ago I could have had very interesting holidays.


IF + Past Perfect        would have + Czasownik w formie Past Participle (w 3 formie)

If John hadn’t driven the car so fast last night he wouldn’t have had an accident.
If I had got up earlier this morning I wouldn’t have missed my bus.


IF + Past Perfect        might have + Czasownik w formie Past Participle (w 3 formie)

If I had met Tom last week we might have gone to the party together.
If Tom had known Susan 10 years ago they might have got married.

Typ mieszany

Występują dwa typy mieszane:

-) if + III typ + II typ

Zdanie podrzędne        Zdanie nadrzędne

If + Past Perfect         could
If + Past Perfect         would
If + Past Perfect         might

If+trzeci typ+drugi typ:
If + Past Perfect + would/could/might + czasownik w formie podstawowej:

If I hadn’t bought the car last year I would be happy now.

If  they hadn’t caught the plane yesterday they would come with us to the party today.

-) if + II typ + III typ

Zdanie podrzędne        Zdanie nadrzędne

If + Past Simple        could have + Czasownik w formie Past Participle (w 3 formie)
If + Past Simple        would have + Czasownik w formie Past Participle (w 3 formie)
If + Past Simple        might have + Czasownik w formie Past Participle (w 3 formie)

If + drugi typ + trzeci typ:
If + Past Simple + would/could/might + have+ czasownik w 3 formie:

If I were you I wouldn’t have bought such an expensive dress.
If I had more money I would have helped the homeless man I met yesterday.