Czasowniki modalne angielski

Czasowniki modalne to specyficzny rodzaj czasowników posiłkowych (auxilary verbs)

can, could, will, may, should, shall, ought to, might, would, must, dare, need, had better

znaczenie i zastosowanie czasowników modalnych:
can, could - móc - mieć możliwość, móc - mieć pozwolenie, umieć, potrafią
przykłady:
You can leave your books here.
I can hear you very well.
He can swim.
Mary can sing and dance.

may - móc - w znaczeniu \"wolno mi\" mieć pozwolenie
przykład:
I may stay only till midnight.

may - używamy w pytaniach o pozwolenie, jako prośba
przykłady:
May I leave now?
May I smoke here?
May I have a look at your paper?

may - w znaczeniu \"być może, że\" - wyraża niepewność, przypuszczenie, możliwość

przykłady:
Don\'t touch it, it may fall !
You may be right
Wait for a minute, she may come.

- may not = must not i wyraża zakaz
przykłady:
You may not read in bed = You must not read in bed
(nie wolno ci czytać w łóżku)

Zarówno MAY jak i CAN odnoszą się do teraźniejszości albo do przyszłości, w zależności od określeń czasu jakich przy nich użyjemy

I may smoke here. I may be late for school tomorrow.
I can walk now. I can do it next week tomorrow.

czas przeszły od CAN to
- was / were able
- could

czas przeszły od MAY to
- might
- was allowed to

I could see it = I was able to see it
I might smoke there = I was allowed to smoke there

MUST wyraża:
- konieczność, obowiązek
przykład:
I must do my homework now.

- nieuniknioność, nieuchronność
przykład:
Wrong doing must bring punishment !

- przypuszczenie
przykład:
It is stiil dark, it must be very early

\"Must\" możemy użyą w odniesieniu do teraźniejszości lub przyszłości:
I must clean it  now. I must go tomorrow.

aby wyrazią przeczenie \"niemusisz\" używamy formy \"have to\"

You don\'t have to do it now. Nie musisz teraz tego robią.
She doesn\'t have to work sa hard. Nie musi tak ciężko pracowaą.

ponieważ MUST NOT wyraża zakaz (\"nie wolno !\")
You musn\'t smoke here! = Nie wolno ci tu palią!


have to - musieć
should - przy udzielaniu porad
ought to - przy udzielaniu porad


not have to - nie musieć
need not (needn\'t) - nie musieć

Generalnie czasowniki modalne służą do wyrażania:
-) prawdopodobieństwa
-) obligacji
-) rady
-) przymusy itp.

Budowa zdania z czasownikiem modalnym:

PODMIOT (subject) + czasownik modalny + bezokolicznik czasownika bez to

I can play the piano.


Cechy które wyróżniaja czasowniki modalne spośród innych czasowników:

1. Tworzą pytania przez zamianę miejsca z podmiotem np:

You (podmiot) are (orzeczenie, czasownik modalny) here.
Are you here?

He is tall. Is he tall?
They are Students. Are they Students?

2. Tworzą przeczenia bezpośrednio łącząc się ze słówkami \"not\" np:

I can sing. I cannot ( =can\'t sing)
He will go. He will not go.
She may fall. She may not fall !

3. Są jedynymi czasownikami, które mogą występować w pytaniach - odpowiedziach (odpowiednikach polskiego \"nieprawdaż?\") np:
Chirs will do it, won\'t (will not) he?
They should buy it, shouldn\'t they?

4. Używane są w tzw. konstrukcjach końcowych, połączonych ze zdaniem zasadniczym przez słówka: so, neither i nor
przykłady:
My mum likes cooking, and so do I.
My husband will go there, and so will I.
The paren\'t aren\'t happy, and neither is the son.
His sister doesn\'t want to stay in USA and nor does he.
Richard speaks Italian and so does Mary.

5. Używamy ich jako czasowników posiłkowych (operatorów) aby za ich pomocą budować od innych czasowników czasy, stronę bierną lub tryby, np:

czasy:
Will you come tomorrow? (czas przyszły)
He didn\'t speak to him. (czas przeszły)
Mary must have known about it. (tryb przypuszczający)
Long may she live ! (życzenie)
The picture was painted by Mr. Smith. (strona bierna)
The houses were built in 1993.

6. Mogą być używane w krótkich odpowiedziach.

Will you come? Yes, I will.
Did he listen to you? No, he didn\'t

7. Używamy ich gdy chcemy coś w zdaniu uwypuklić, wyrazić z naciskiem, kładziemy na nie wtedy cięższy akcent niż na resztę wyrazów w zdaniu, np:

Mother will be happy to help you with it.
I do need some sleep now!
He knows he shoud work harder, but he won\'t

8. Zajmują pozycję przed przysłówkami częstotliwości a nie po nich tak jak pozostałe czasowniki:

I have never seen that film.

have -- czasownik modalny
never -- przysłówek

You can often make a mistake.
Mary will never behave well !

porównaj ze zwykłymi czasownikami:

I often go to bed late.
He never speaks to me in whisper.
They always make so much noise.

9. Nie dodaje się do nich literki \"s\" w 3 os. liczby pojedynczej (wyjątki: do - does, have - has, need needs, dare - dares)

He can do it.
She will come earlier.
It must be the rain.
He might not know.
She may stay for longer.
He ought to do it.